Úradný preklad

Čo je to "úradný preklad"?

- Úradný preklad nazývaný aj „súdny preklad“, „overený preklad“ alebo ľudovo aj „preklad s okrúhlou pečiatkou“ je potrebný, ak je preklad určený úradom a štátnym inštitúciám v tuzemsku alebo v zahraničí (napr. pri vybavovaní dokladov pre uzavretie manželstva, pre školy v prípade štúdia v zahraničí, potvrdenia pre daňové úrady, colné doklady, vysvedčenia, rodné listy, výpisy z registra trestov pre rôzne úradné účely alebo pre zamestnávateľa).

- V prípade úradných prekladov sa v zmysle príslušných predpisov predloha prekladu spojí s vyhotoveným prekladom zošívacou šnúrou, ktorá sa opatrí odtlačkom úradnej pečiatky prekladateľa so štátnym znakom Slovenskej republiky. K poslednej strane je pripojená prekladateľská doložka s podpisom a pečaťou prekladateľa.

- S prekladom sa musí zošiť buď originál prekladanej listiny alebo jej kópia. Ak sa majú prekladať doklady, ktorých originály si chcete zachovať (napríklad živnostenský list alebo maturitné vysvedčenie) je vhodné nechať si vyhotoviť notársky overenú kópiu. Je dôležité, aby v cudzine porozumeli aj text notárskeho overenia, preto odporúčam nechať si vyhotoviť overenú kópiu ešte pred zadaním prekladu a overovacia doložka bude preložená spolu s ostatným textom listiny.

- V prípade dokladov, ktorých platnosť po určitej dobe stráca platnosť, odporúčam dať zviazať s prekladom originál (napr. výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o praxi…). Pri takýchto dokladoch nie je účelné dávať si vyhotovovať overené kópie.

- Ak potrebujete viacero exemplárov úradného prekladu, napríklad 3 x ten istý rodný list, potom je potrebné predložiť 3 doklady na zviazanie s prekladmi (originály, overené kópie alebo obyčajné kópie). V takomto prípade je cena prvého vyhotovenia 19,92 €, každé ďalšie vyhotovenie stojí 2,66 €.

Comments are closed.